Nawigacja

ZARZĄDZENIA DYREKTORA

Zarządzenie nr  12 /2018

 

Zarządzenie nr  12 /2018

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego SP i PS w Kamieniu Krajeńskim

z dnia 28.09.2018r.

 w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

 

Na podstawie: Ustawy Prawo Oświatowe Dz. U. 59/2017 i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U.1603/2017 zarządzam, co następuje:

                                                                                   §1

Po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

 

 

2 listopada 2018r.,

2 maja 2018r.,

10,11,12 kwietnia 2019r. egzamin gimnazjalisty,

15,16,17 kwietnia 2019r. egzamin ósmoklasisty,

 

                                                                               §2

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/ prawnych opiekunów o ustalonych terminach dni wolnych oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w tych dniach.

                                                                                  §3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                              Dyrektor szkoły

                                                                                               Sławomir Borlik

 

Wiadomości

Kontakt

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim
    ul. Szkolna 3 89-430 Kamień Krajeński
  • (+48) 52 388 65 03

Galeria zdjęć