Nawigacja

O Zespole Szkolno- Przedszkolnym Baza Szkoły Dyrekcja i sekretariat Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2019/2020 Historia szkoły

Historia szkoły

Historia kamieńskiej oświaty.

 
Okres nowożytny
 

Pierwsze informacje o uczniach i szkole w Kamieniu posiadamy z początku XVII wieku. „Archidiakon pobierał z stołowych dóbr biskupich dochody na dwóch wikarych i nauczyciela, który miał uczyć 30 dzieci gramatyki łacińskiej, pełniąc zarazem obowiązki dzwoniarza i organisty.”  Na podstawie tej informacji można przypuszczać, iż w mieście była, wzorem innych miejscowości,  tzw. szkoła parafialna, a dzieci uczyły się w kościele lub w salce parafialnej. Wiemy również o istnieniu nauczyciela. Był nim „rektor Adam”. W innym miejscu materiały źródłowe potwierdzają istnienie  w XVII-wiecznym Kamieniu tzw. niższego seminarium duchownego dla 4 kleryków. Dalsze losy szkoły w mieście nie są znane.

 Lata zaborów   

Dopiero z książki niemieckiego historyka Otto Goerke’go wiemy, że w XIX wieku w Kamieniu była szkoła katolicka i ewangelicka, obydwie jednoklasowe. Do tej pierwszej w 1826 r. uczęszczało 40 chłopców i 31 dziewczynek. Ze względu na zły stan budynku szkoła katolicka została zlikwidowana, a nową wybudowano  w 1846 r. Natomiast szkołę ewangelicką pobudowano po 1854 roku. Skład kadry nauczycielskiej szkoły katolickiej był następujący: 1833 r. uczył Jakub Sphon, od 1837 r. nauczał (-) Zender, któremu po 1874 r. pomagali (-) Schlum, (-) Pawłowski i (-) Lougear. W szkole ewangelickiej uczyli: Edward Heinrich, (-) Rose, August Herman i Gustaw Strey. W 1886 r. do szkoły katolickiej uczęszczało 205 dzieci, które były nauczane przez 3 nauczycieli. Wśród uczniów było 12 Żydów. Jedenaście lat później do szkoły uczęszczało 202 uczniów i nauczało 3 nauczycieli.

 

 Okres międzywojenny  

 

Po odzyskaniu niepodległości w latach międzywojennych istniało w Kamieniu kilka szkół:

1. Publiczna Szkoła Powszechna (katolicka)

2. Publiczna Szkoła Powszechna (ewangelicka), zlikwidowana w 1928 r.

3. Szkoła Prywatna im. św. Królowej Jadwigi (katolicka), w latach 1931-1939.

4. Dokształcająca Szkoła Zawodowa (wieczorowa), w latach 1929-1933.

 

 Lata wojny

Budynek starej szkoły, która funkcjonowała w latach 1846-1967

W latach II wojny światowej kamieńskie szkoły zostały zlikwidowanie i powołano tylko jedną niemiecką szkołę powszechną z obowiązkowym wykładowym językiem niemieckim. Uczyli w niej nauczyciele niemieccy między innymi nauczycielka Waltraudt Wróbel. W momencie wyzwolenia miasta w lutym 1945 r. szkoła niemiecka już nie istniała. Ponowne jej uruchomienie, już jako polskiej, nastąpiło 4 kwietnia 1945 r. 

Okres powojenny

Lata powojenne były niezwykle trudne dla kamieńskiej oświaty. Braki kadrowe, zły stan techniczny szkoły oraz trudności z bazą dydaktyczną powodowały, że nauczyciele pracowali w szczególnie trudnych warunkach. Poza tym ciągłe zmiany ustawowe, nowe programy nauczania i narzucony przez państwo system nauczania z uwypuklaniem świąt państwowych – socjalistycznych, źle był odbierany przez kadrę nauczycielską. Dopiero w latach 50-tych i późniejszych sytuacja się poprawiła. Nauczyciele dokształcali się a baza materialno - dydaktyczna z roku na rok była coraz  lepsza.

 
Nowa szkoła   

          

Największa zmiana w kamieńskiej oświacie nastąpiła w latach 60-tych. Bowiem już od 1963 r. rozpoczęto starania o budowę nowej szkoły. W kronice szkoły czytamy: „Starania o nowa szkołę rozpoczęły się w r. 1963 po licznych przeglądach stanu technicznego starego budynku szkoły stwierdzono, iż  nie zapewnia on bezpieczeństwa uczniom i personelowi szkoły. Wobec tego zaistniała konieczność budowy nowej szkoły.Założenia na budowę szkoły zostały zatwierdzone przez PWRN [Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej]  w Bydgoszczy i Kuratorium Okręgu Szkolnego w Toruniu w dniu 31.08.1963. Ziemię pod budowę szkoły o obszarze 0,83 ha wykupiono od rolnika Stanisława Głomskiego z Kamienia. Szkołę zlokalizowano na wysokiej skarpie nad rzeką Kamionką przy ul. Jeziornej w Kamieniu. Wstępna niwelacja terenu pod budowę nastąpiła w niedzielę 17. VII. 1966 r. Budowa szkoły trwała 1 rok. (...) Budowę zrealizowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Chojnicach. Budynek posiada wyposażenie: instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjne – lokalne oraz centralne ogrzewanie."

Szkołę oddano do użytku w 1967 roku. O to, co zanotowano w kronice:

Społeczeństwo miasta Kamienia z niecierpliwością oczekiwało na oddanie do użytku nowej szkoły. I oto nastąpił ten doniosły, historyczny moment! W dniu 4 września 1967 r. odbyła się uroczystość oddania do użytku nowoczesnej, pięknej szkoły w Kamieniu połączona

równocześnie z rozpoczęciem roku szkolnego 1967/68. O godz. 9.00 na placu przed szkołą zgromadziła się młodzież szkolna, Rada Pedagogiczna, rodzice uczniów oraz liczni mieszkańcy naszego miasteczka i zaproszeni goście.”              

W roku szkolnym 1967/1968 działały w szkole następujące organizacje i koła: Związek Harcerstwa Polskiego; Polski Czerwony Krzyż; Szkolna Kasa Oszczędności; Szkolne Koło Sportowe i Przysposobienie Sportowe; Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne; Koło recytatorskie; Koło Modelarskie, Koło plastyczne; Koło Taneczne oraz chór.

3 maja 1968 r. odsłonięto tablicę pamiątkową, którą umieszczono przy drzwiach frontowych. Szkole nadano patronat nad miejscami męczeństwa i pamięci narodowej.

Od 1 września 1969 r. kamieńska podstawówka mogła się szczycić posiadaniem sali gimnastycznej.

14 października 1978 r. szkole nadano imię „I Armii Wojska Polskiego” i odsłonięto tablicę pamiątkową. Dziesięć lat później 12 października 1988 r. szkoła w Kamieniu otrzymała sztandar.

W Szkole Podstawowej w Kamieniu w latach 1945 - 2007 nauczało 103 nauczycieli. Niektórzy uczyli, mimo przejścia na emeryturę. Najdłużej w kamieńskiej podstawówce, bo przez 36 lat, nauczała Jadwiga Tybura. Trzy lata krócej Cecylia Fiałkowska, a Marianna Brycka dzieliła się swą wiedzą przez 31 lat.  

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

 
 • 4 września 1967 roku - oddanie do użytku budynku szkoły,
 • 1 września 1969 roku - oddanie do użytku sali gimnastycznej,
 • 14 października 1978 roku - nadanie szkole imienia " I Armii Wojska Polskiego"
 • 12 października 1988 roku - szkoła otrzymała sztandar, 
 • 26 lutego 1998 roku - obchody 30-lecia szkoły,
 • 12 października 1998 roku - odsłonięcie tablicy upamiętniającej I Armię Wojska Polskiego,
 • 1 września 1999 roku - powołanie 6-klasowej Szkoły Podstawowej,
 • 1 września 2002 roku - utworzenie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego, 
 • czerwiec  2006 roku - oddanie nowej pracowni komputerowej w sali nr 1
 • 6 października 2007 - obchody 40-lecia szkoły
 • 14 października 2011 roku - oddanie do użytku bawialni
 • wrzesień 2014 roku - oddanie "Zielonego Zakątka"
 • rok szkolny 2015/2016 - termomodernizacja budynku szkoły
 • 17 czerwca 2017 - główne obchodzy 50-lecia szkoły
 • 22 lutego 2018 - Rada Miejska podjęła uchwałę o zmianie imienia szkoły w brzmieniu: Szkoła Podstawowa imienia                                     Wojska Polskiego (zmiana weszła w życie od 1 września 2018 r.)

 

DYREKTORZY SZKOŁY W KAMIENIU KRAJEŃSKIM W LATACH 1945 – 2018

 1. Madej Metella  1945 - 1946
 2. Szukalski Władysław  1946 - 1948
 3. Guz Stefan  1948 - 1949 
 4. Gwizdała Jan  1949 - 1949
 5. Guz Stefan  1949 - 1950
 6. Szelegiewicz Henryk  1950 - 1951
 7. Paczkowski Józef  1951 - 1953
 8. Sobota Henryk  1953 - 1955
 9. Potrubacz Franciszek       1955
10. Tybura Franciszek  1955 - 1975 
11. Kopaniarski Klemens  1975 - 1976 
12. Baranowski Ryszard  
1976 - 1980
13. Zieliński Kazimierz  1980 - 1984
14. Dobber Władysław  1984 - 1992  
15. Dankiewicz Danuta  1992 - 1999

16.

17.

18.

Szwochert Bogusław

Borlik Sławomir 

Beata Gwizdała

1999 - 2009

2009 - 2019

od 01.09 - 2019r.

Wiadomości

Kontakt

 • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim
  ul. Szkolna 3 89-430 Kamień Krajeński
 • (+48) 52 388 65 03

Galeria zdjęć